Vedtægter

Foreningens vedtægter kan hentes i PDF format her:

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

 

§ 1.

 

Foreningens navn er Nykøbing Sjælland Kabelnet.

 

Foreningens binavn er Nykøbing Sjælland Antenneforening.

 

Foreningens cvr. nr. er 12 74 55 91.

 

Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune.

 

§ 2.

 

Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

 1. modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler 
 2. udbyde kapacitet til brug for datatransmission 
 3. udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg
 4. forpligtige sig til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til        ( større ) mindretalsinteresser. 
 5. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse (maximalt 6 år) af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser. Foreningen ønsker at dække Nykøbing Sjælland lokalområde med sit bredbåndskabelanlæg.

 

MEDLEMMERNE:

§ 3.

 

Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, er pligtige til at være medlem af og at betale kontingent til foreningen.

Med hensyn til opsigelse henvises til § 7.

 

Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.

 

Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder skal udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

 

 

§ 4.

 

Der opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent samt et årligt driftsbidrag pr. husstand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.

Bestyrelsen kan overlade opkrævning til tredjemand.

 

Kontingentet og driftsbidraget fastsættes efter bestyrelsens forslag hvert år på budgetgeneralforsamlingen for det kommende regnskabsår.

 

Såfremt bestyrelsens forslag til kontingent og driftsbidrag ikke vedtages fortsættes med uændret kontingent og driftsbidrag.

 

Første kontingent og driftsbidrag betales for den måned, hvor indmeldelse finder sted.

Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren.

 

Bestyrelsen fastsætter årligt takster, tariffer og regler for tilslutning, åbning og lukning af stik, og evt. afgift for leje af stik, gebyr ved for sen betaling, administrationsgebyr ved refusion af kontingent og driftsbidrag m.v.

 

 

§ 5.

 

I tillæg til de i § 4 nævnte årlige betalinger opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang. databaserede tjenester m.v.) husstanden har valgt at modtage fra foreningen.

 

§ 6.

 

Medlemmerne er pligtige til efter aftale herom at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side.

 

Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen grund.

 

Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.

 

§ 7.

 

Opsigelse kan uden opsigelsesgebyr finde sted skriftligt med et varsel på lb. mdr. + efterfølgende måned.

Opsigelse skal ske til foreningens postadresse eller til info@nyka.dk.

Opsigelsen er først gældende, når den er skriftligt bekræftet af foreningen.

 

 

Ved udmeldelse tilbagebetales intet til medlemmet.

 

Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt.

 

  

GENERALFORSAMLING:

§ 8.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 9.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

 

Regnskabet for det foregående regnskabsår fremlægges på foreningens hjemmeside og infokanal inden udgangen af april måned. 

 

 

Den ordinære generalforsamling og budgetgeneralforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel på den måde bestyrelsen finder hensigtsmæssig med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen.  

Indkaldelsen skal dog fremgå på foreningens infokanal og hjemmeside samt ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:

 1. Valg af dirigent 
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse 
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
 4. Eventuelle forslag 
 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer for 2 år jf. § 11.
 6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år. 
 7. Valg af ekstern revisor.
 8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være foreningen eller formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

 

Budgetgeneralforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned

 

Bestyrelsens budget for det kommende år fremlægges på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsordenen for budgetgeneralforsamlingen skal mindst indeholde følgende tre punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Behandling af bestyrelsens budget og fastsættelse af kontingent og driftsbidrag samt fastsættelse af pakkernes indhold og priser for det kommende år. 
 3. Orientering fra bestyrelsen.

  

§ 10.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst 10% af de stemmeberettigede, senest 14 dage efter en sådan begæring er modtaget.

 

§ 11.

 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges af og blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, således at formand og 3 medlemmer er på valg i lige år, mens 3 medlemmer er på valg i ulige år ved den ordinære generalforsamling. 

 

Bestyrelsen vælger selv næstformand, kasserer og sekretær.

 

§ 12.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. 

 

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end fire, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

 

§ 13.

 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. 

Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten, idet ønske om skriftlig afstemning skal imødekommes.

 

Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. 

 

Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.

I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. Hver tilslutning (Husstand/bruger) tælles for ét medlem og har således én stemme.

 

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt (på det udsendte stemmekort) stemme for max 2 andre medlemmer.

 

Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. I modsat fald anses fuldmagten som ugyldig.

 

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

 

 

TEGNING:

§ 14.

 

Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

 

Prokura til pengeinstitut kan af bestyrelsen gives til to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved anvendelse af netbank kan prokuraen f.eks. administreres på den måde, at det ene bestyrelses- medlem med prokura anviser til betaling og det andet godkender betalingen.

 

 

HÆFTELSE:

 

§ 15.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

 

 

REGNSKAB OG ØKONOMI:

 

§ 16.

 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet revideres af en registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Ved nyvalg af revisor tiltræder den nyvalgte revisor umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

 

Foreningens midler skal, bortset fra mindre beløb til daglig drift, være placeret i pengeinstitut eller værdipapirer.
Værdipapirer skal så vidt det er muligt være noteret i foreningens navn, og placering af midler i værdipapirer afstemmes med foreningens risikoprofil og investeringshorisont. Formand og kasserer tager beslutning om placeringen i værdipapirer i forening.

 

 

RESTANCER:

§ 17.

 

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt et skyldigt beløb til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. 

 

Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

 

Bestyrelsen fastsætter tariffer herfor.

 

 

EJERSKAB:

 

§ 18.

 

Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med fordelingsstander/fordelingsskab ved de tilsluttede boligenheder.

 

Kun professionelle elektrikere/antennefolk må foretage indgreb i boligens første stik.

 

 

FRAFLYTNING:

§ 19.

 

Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem.

Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.

 

Ved lejemål kan fraflyttende lejer få udbetalt restkontingent fra overtagelsesdagen, når en ny lejer har betalt kontingent fra overtagelsesdagen.

 

Der opkræves et af bestyrelsen fastsat administrationsgebyr i forbindelse med refusion af kontingent.

 

Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jfr. § 18, da den følger ejendommen.

 

 

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL:

 

§ 20.

 

Bestyrelsen sørger for, at kabelnettet vedligeholdes, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

 

§ 21.

 

Det er ikke tilladt for medlemmer selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen.

 

Det er ligeledes ikke tilladt for medlemmer at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. 

 

I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen, og i gentagelsestilfælde indleder bestyrelsen en retssag.

 

§ 22.

 

Foreningen, tilsynsførende og reparatør har til enhver tid mod behørig legitimation ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne er i overensstemmelse med foreningens regler og gældende forskrifter i øvrigt. 

 

Såfremt et medlem ikke vil give adgang til installationen med 14 dages varsel, afbrydes signalet, og adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

 

Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for signalforsyning til den enkelte bolig/husstand.

 

VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK INSTALLATION:

 

§ 23.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.

Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget forefindes og løbende vedligeholdes.

 

 

UDVIDELSER:

§ 24.

 

Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.

 

Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.

 

Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. 

 

Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen vedrørende sammenlægning være redegjort for forslaget, som skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

 

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

§ 25.

 

Nærværende vedtægter kan ændres på en generalforsamling, med almindeligt flertal af de fremmødte stemmeberettigede samt fuldmagter jf. § 13.

                                                                                       

 

FORENINGSOPHØR:

§ 26.

 

Ophører foreningen med sine selvstændige aktiviteter, skal den nedlægges.

 

Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovlig indvarslet ordinær/ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt ¾ af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med ¾ af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte.

 

Foreningens formue, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, anvendes i henhold til generalforsamlingens beslutning herom.

 

 

 

FORTOLKNING:

§ 27.

 

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller på foreningens egen hjemmeside.

 

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 10. og 24. oktober 2000, med ændringer på generalforsamlingerne den 25. marts 2002, 27. marts 2003, 20. oktober 2003, 20. oktober 2004, 25. oktober 2005, 20. oktober 2009, den 23. april 2013, 26. august 2014, 24. november 2015, den 24. maj 2016, 30. maj 2018 og den 02.09.2020.